REGULAMIN
Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż” w skrócie „PSHR” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
2.    Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania grupy roślin należących do rodzaju Rosa sp.
3.    Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4.    Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5.    Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2015 r, poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.
6.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7.    Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo; wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
8.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniem w dziedzinie historii, uprawy i hodowli róż. Pogłębianie wiedzy przez badanie róż pod względem naukowym, użytkowym i zdobniczym. Zrzeszanie amatorów, naukowców pracujących w dziedzinie nauk rodologicznych, hodowców a także innych osób i instytucji zainteresowanych tą problematyką. Inicjowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, badań i prac naukowych w tej dziedzinie. Inicjowanie powstawania nasadzeń różanych o różnych charakterze w obszarach miast i wsi.

Stowarzyszenie  realizuje swój cel przez:
a.    organizacja spotkań tematycznych, publicznych odczytów,  wykładów,
b.    organizowanie wycieczek tematycznych  w Polsce i zagranicą,
c.    urządzanie posiedzeń naukowych,
d.    upowszechnianie wiedzy i wrażliwości w tematyce róż ,
e.    inwentaryzowanie i opiekowanie się istniejącymi ogrodami różanymi, współpracę z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
f.    organizowanie zjazdów, konferencji tak krajowych jak i zagranicznych,
g.    wydawanie własnego czasopisma w formie elektronicznej lub/i periodyku,
h.    prowadzenie strony internetowej i stron w portalach społecznościowych,
i.    współpraca z instytucjami, wydawnictwami i portalami o podobnym profilu,
j.    wystawianie świadectwa przydatność roślinom sprawdzającym się w warunkach krajowych,
k.    przyznawanie nagród oraz dotacji na badania rodologiczne,
l.    przyznawanie wyróżnień w formie odznaki dla ogrodów i kolekcji różanych o szczególnych walorach edukacyjnych i poznawczych,
m.    wyrażanie opinii i interweniowanie w przypadkach działań na szkodę kolekcji, podejmowanych na terenie kraju przez organy administracji państwowej, samorządowej i osoby fizyczne,
n.    introdukcja rzadkich odmian róż, aklimatyzacja, uprawa i rozpowszechnianie,
o.    poznawanie, inwentaryzowanie i opiekowanie się istniejącym ogrodami różanymi,
p.    tworzenie kolekcji różanych poprzez zakładanie nasadzeń, ogrodów różanych, plantacji testowych,
q.    przyznawanie osobom szczególnie zasłużonym członkostwa honorowego lub honorowego medalu Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż. Bez względu na członkostwo czy narodowość.
m.  ustanowienie Złotej Odznaki Różanej, Srebrnej Odznaki Różanej oraz Brązowej  Odznaki Różanej nadawanej dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne nie pozbawione praw publicznych, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
10.    Stowarzyszenie posiada członków:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.
11.    Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  która nie jest pozbawiona praw publicznych.
12.    Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14.    Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16.    Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
17.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)    do głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)    przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek.
19.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich do ich obowiązku należy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
22.    Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)    wykluczenia przez Zarząd:
•    z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
•    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, przez okres 12 miesięcy.
•    z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku,
•    z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, kiedy to członek pisemnie lub ustnie naraża dobre imię Stowarzyszenia.
c)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)    śmierci członka,
e)    utratę pełnej zdolność do czynności prawnych przez członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną oraz nie wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń przez członków wspierających.
23.    Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia; zainteresowanemu przysługuje odwołanie od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia. Powinno ono nastąpić na piśmie, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zarząd jest zobligowany w terminie 14 dni odnieść się do wniesionego odwołania w formie pisemnej. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

24.    Władzami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zgromadzenie Członków,
b)    Zarząd,
25.    Kadencja władz.
a)    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 12 miesięcy, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności 50% członków.
26.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Lub w II terminie głosami większości członków obecnych na sali zwykłą większością głosów, pół godziny po upływie I terminu. Głosowanie jest jawne.
27.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28.    Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje się do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania wysyłając informacje pisemnie lub/i pocztą elektroniczną.
30.    Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a.    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.    uchwalania zmian regulaminu,
c.    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
e.    uchwalanie budżetu,
f.    uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g.    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i.    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących spraw członkowskich,
k.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l.    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
32.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
33.    Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Prezesa, wiceprezesa i sekretarz wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród swoich członków. Przy czym, każdorazowo przy dokonywaniu wyboru Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków równocześnie określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję.
34.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W razie jego nieobcości wiceprezes.
35.    Do kompetencji Zarządu należą:
a)    realizacja celów Stowarzyszenia,
b)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i podejmowanie działań w jego imieniu,
c)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)    przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
i)    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
36.    W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

37.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a.    ze składek członkowskich,
b.    darowizn, spadków, zapisów,
c.    dotacji i ofiarności publicznej,
d.    zbiórek publicznych,
38.    Wszelkie środki pieniężne będą przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
39.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
40.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
41.     Prezes Zarządu w razie jego nieobecności wiceprezes;
1)    Podejmuje i podpisuje wszelkie zobowiązania, umowy, porozumienia, oświadczenia i inne akty, w skutek których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Stowarzyszenia.
2)    Podejmuje i podpisuje wszelkie inne pisma i dokumenty nie wymienione w punkcie 1.
3)    Przyjmuje i zwalnia w porozumieniu ze sekretarzem pracowników administracyjnych Stowarzyszenia.
42.    Sekretarz prowadzi archiwum, zarządza kancelarią Zarządu Stowarzyszenia nadzoruje finanse i majątek Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43.    Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Lub w II terminie głosami większości członków obecnych na Sali zwykłą większością głosów, pół godziny po upływie I terminu.
44.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
45.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.